Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Hồ sơ khoa học
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ khoa học Đình Thuận Hòa
Chủ trì Nguyễn Thị Hương
Người thực hiện
Năm thực hiện 2018
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ bản vẽ
Nhan đề Hồ sơ vẽ đình Thuận Hòa 2018
Quy cách 29 bản vẽ A3
Vị trí kho
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 Hồ sơ vị trí di tích
2 Mặt bằng tổng thể di tích
3 Mặt đứng tổng thể di tích, mặt cắt tổng thể di tích
4 Mặt bằng nền
5 Mặt bằng kết cấu mái
6 Mặt đứng trục 1-12
7 Mặt đứng trục A-L
8 Mặt cắt A-A
9 Mặt cắt B-B
10 Mặt cắt C-C
11 Mặt cát D-D
12 Chi tiết kẻ chuyển trục 5A-5C
«Trang 1 trên 3»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 30