Profile details - Documents

Bank of digital data on relics and conservation of monuments is a database of information management of thousands of relics in Viet Nam
Profile information
Type Dự án
Language Tiếng việt
Title Hồ sơ thiết kế kỹ thuật chùa Chân Tiên (Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội)
Chair Nguyễn Đình Huynh, Bùi Phương Nam, Phạm Thanh Quang,
Implementer
Year of implementation 1993
Physical description
Origin Viện Bảo tồn Di tích
Ingredient 02 hồ sơ bản vẽ năm 1993,1998
Summary
Document details
Type Hồ sơ bản vẽ
Title Hồ sơ thiết kế kỹ thuật tu bổ chùa Chân Tiên (Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) năm 1993
Specifications 11 bản vẽ A3
Warehouse location Tủ C2
Physical description
File list Yêu cầu
STT Image Description Request
1 Cai tao nha khach V4108
2 Cai tao nha khach V4109
3 MB hien trang nha khach V4106
4 MB hien trang V4099
5 MB nha trai V4105
6 MB tong the V4100
7 MB tong the V4101
8 MC nagng A-A hien trang nha khach V4107
9 MC nha Tao soan V4104
10 MD, MC A-A V4103
11 Nha bep, tao soan V4102
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 12