Profile details - Documents

Bank of digital data on relics and conservation of monuments is a database of information management of thousands of relics in Viet Nam
Profile information
Type Hồ sơ khoa học
Language Tiếng việt
Title Hồ sơ khoa học đình Lỗ Hạnh (Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Bắc Giang)
Chair Nguyễn Thị Nga
Implementer
Year of implementation 1996
Physical description
Origin Viện Bảo tồn di tích
Ingredient
Summary
Document details
Type Hồ sơ bản dập
Title Hồ sơ bản dập di tích đình Lỗ Hạnh (Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Bắc Giang) năm 1996
Specifications 3 bản dập
Warehouse location
Physical description
File list Yêu cầu
STT Image Description Request
1 B170
2 B171 Tue thu Binh ty manh xuan tan tao
3 B172 De nhat Kinh Bac
4 B173 Chu duoc cham khac o ke goc sau, hoi trai dinh
5 Bia
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 6