Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Hồ sơ khảo sát
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ khảo sát đình Lỗ Hạnh (Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Bắc Giang)
Chủ trì
Người thực hiện
Năm thực hiện 1981
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ bản vẽ
Nhan đề Hồ sơ khảo sát đình Lỗ Hạnh (Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Bắc Giang)
Quy cách 9 bản vẽ A3
Vị trí kho Tủ C3
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 Ban ve (1)
2 Ban ve (2)
3 Ban ve (3)
4 Ban ve (4)
5 Ban ve (5)
6 Ban ve (6)
7 Ban ve (7)
8 Ban ve (8)
9 Ban ve (9)
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 9