Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Hồ sơ khảo sát
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ khảo sát đình Lỗ Hạnh (Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Bắc Giang)
Chủ trì
Người thực hiện
Năm thực hiện 1981
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ bản vẽ
Nhan đề Hồ sơ khảo sát đình Lỗ Hạnh (Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Bắc Giang) năm 1981
Quy cách 19 bản vẽ A0
Vị trí kho Tủ C3
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 DLH01 Mat bang tong the (Can muc 5 - 1981)
2 DLH02 Mat bang Nen (Can muc 5 - 1981)
3 DLH03 Mat chinh huong tay - Mat ben (Can muc 5 - 1981)
4 DLH04 Cat ngang gian Giua A_A (Can muc 5 - 1981)
5 DLH05 Cat ngang gian ben B_B (Can muc 5 - 1981)
6 DLH06 Cat C_C (Can muc 3 - 1981)
7 DLH07 Cat Doc D_D (Can muc 5 - 1981)
8 DLH08 Cat Doc D_D (Can muc 5 - 1981)
9 DLH09 Chi tiet trang tri con truoc mat nam (Can muc 5 - 1981)
10 DLH10 Chi tiet trang tri con sau mat bac gian giua (Can muc 7 - 1981)
11 DLH11 Chi tiet trang tri con sau mat Nam gian giua (Can muc 7 - 1981)
12 DLH12 Chi tiet trang tri con sau mat tay Hoi Nam (Can muc 7 - 1981)
«Trang 1 trên 2»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 19