Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Hồ sơ khoa học
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ khoa học di tích đình Nội: phần bản vẽ (Việt Lập, Tân Yên, Bắc Giang)
Chủ trì Hoa Ngọc Sơn
Người thực hiện
Năm thực hiện 2011
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần Hố sơ ảnh, vẽ ,viết
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ ảnh
Nhan đề Hồ sơ ảnh đình Nội năm 2017
Quy cách 10 ảnh +1 bản vẽ
Vị trí kho
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 1.Toan Canh Phia Truoc Dinh Nhin Tu Huong Tay Nam
2 10.Bay 3-A'B
3 11.Vi Nach Hien 3- BC
4 12.Vi Nach Hien 3-FG
5 13.Mat Truoc Phong O Bay 4'
6 14.Mat Ben Tuong Phong Bay 4-GH'
7 15.Bay 4-A'B
8 16.Vi Nach 4-CD
9 17.Vi Noc 4-DE
10 18.Vi Nach 4-EF
11 19.Ke 4-FG'
12 2.Toan Canh Phia Truoc Dinh Nhin Tu Huong Bac.jpg
«Trang 1 trên 7»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 78