Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Dự án
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ thiết kế kỹ thuật tu bổ chùa Bộc (Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội)
Chủ trì Phạm Hoài Nam
Người thực hiện
Năm thực hiện
Mô tả vật lý
Xuất xứ
Thành phần 01 hồ sơ vẽ năm 1998, 01 hồ sơ vẽ năm 2001
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ bản vẽ
Nhan đề Hồ sơ thiết kế kỹ thuật tu bổ chùa Bộc năm 2001
Quy cách 27 bản vẽ A3
Vị trí kho Tủ G2
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 HSTKBVTC. Chua Bo Nam 2001. Ban Ve_001
2 HSTKBVTC. Chua Bo Nam 2001. Ban Ve_002
3 HSTKBVTC. Chua Bo Nam 2001. Ban Ve_003
4 HSTKBVTC. Chua Bo Nam 2001. Ban Ve_004
5 HSTKBVTC. Chua Bo Nam 2001. Ban Ve_005
6 HSTKBVTC. Chua Bo Nam 2001. Ban Ve_006
7 HSTKBVTC. Chua Bo Nam 2001. Ban Ve_007
8 HSTKBVTC. Chua Bo Nam 2001. Ban Ve_008
9 HSTKBVTC. Chua Bo Nam 2001. Ban Ve_009
10 HSTKBVTC. Chua Bo Nam 2001. Ban Ve_010
11 HSTKBVTC. Chua Bo Nam 2001. Ban Ve_011
12 HSTKBVTC. Chua Bo Nam 2001. Ban Ve_012
«Trang 1 trên 3»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 28