Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Đề tài nghiên cứu
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Ứng dụng công nghệ gia cường đã xử lý cấu kiện gỗ tiêu tâm tại đình Chu Quyến từ đó xây dựng quy trình phục vụ công tác bảo tồn di tích
Chủ trì KS. TRỊNH QUANG HUẤN
Người thực hiện
Năm thực hiện 2020
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ viết
Nhan đề Hồ sơ viết
Quy cách
Vị trí kho
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 PAGE-bcth
2 PAGE-bia bc kq ung dung
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 2