Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Đề tài nghiên cứu
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Ứng dụng công nghệ gia cường đã xử lý cấu kiện gỗ tiêu tâm tại đình Chu Quyến từ đó xây dựng quy trình phục vụ công tác bảo tồn di tích
Chủ trì KS. TRỊNH QUANG HUẤN
Người thực hiện
Năm thực hiện 2020
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ ảnh
Nhan đề Hồ sơ ảnh
Quy cách 60 ảnh
Vị trí kho
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 Ảnh 01: Hiện trạng cột 1A có tình trạng kỹ thuật tốt
2 Ảnh 10: Liên kết cột 1F với xà, kẻ bẩy kín khít
3 Ảnh 11: Hiện trạng cột 2A có tình trạng kỹ thuật tốt
4 Ảnh 12: Hiện trạng cột 2B có tình trạng kỹ thuật tốt
5 Ảnh 13: Liên kết cột 2B với xà, kẻ bẩy kín khít
6 Ảnh 14: Hiện trạng cột 2D có tình trạng kỹ thuật tốt
7 Ảnh 15: Liên kết cột 2D với xà, kẻ bẩy kín khít
8 Ảnh 16: Hiện trạng cột 2E có tình trạng kỹ thuật tốt
9 Ảnh 17: Liên kết cột 2E với xà, kẻ bẩy kín khít
10 Ảnh 18: Hiện trạng cột 2F có tình trạng kỹ thuật tốt
11 Ảnh 19: Hiện trạng cột 3B có tình trạng kỹ thuật tốt
12 Ảnh 02: Hiện trạng cột 1B có tình trạng kỹ thuật tốt
«Trang 1 trên 5»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 60