Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Dự án
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ khảo sát di tích chùa Phú Hoà (xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên)
Chủ trì KTS. Phạm Thanh Quang
Người thực hiện
Năm thực hiện 2007
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần 01 quyển hồ sơ di tích
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ ảnh
Nhan đề Ảnh khảo sát hiện trạng di tích chùa Phú Hoà, năm 2007
Quy cách 8 ảnh
Vị trí kho
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 anh hien trang nam 2008 (1)
2 anh hien trang nam 2008 (2)
3 anh hien trang nam 2008 (3)
4 anh hien trang nam 2008 (4)
5 anh hien trang nam 2008 (5)
6 anh hien trang nam 2008 (6)
7 anh hien trang nam 2008 (7)
8 anh hien trang nam 2008 (8)
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 8