Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Hồ sơ khảo sát
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ khảo sát đền Hùng (xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)
Chủ trì
Người thực hiện
Năm thực hiện
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện bảo tồn di tích
Thành phần 01 tập hồ sơ vẽ
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ bản vẽ
Nhan đề Bản vẽ hiện trạng đền Hùng (mặt bằng móng, mặt bằng khu vực nhà khách, địa hình) (năm 1963)
Quy cách 5 bản vẽ
Vị trí kho
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 Bản đồ
2 Mặt bằng móng
3 Mặt bằng khu vực nhà khác
4 Địa hình đền Hùng
5 Địa hình đền Hùng
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 5