Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Dự án
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ di tích đình Linh Thượng (xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội)
Chủ trì Kts. Phạm Thanh Quang
Người thực hiện
Năm thực hiện 2004
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần 01 quyển hồ sơ di tích
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Tài liệu khác
Nhan đề Phiếu điều tra đình Linh Thượng, năm 2004
Quy cách 13 tr
Vị trí kho
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 Phieu dieu tra nam 2004 (1)
2 Phieu dieu tra nam 2004 (10)
3 Phieu dieu tra nam 2004 (11)
4 Phieu dieu tra nam 2004 (12)
5 Phieu dieu tra nam 2004 (13)
6 Phieu dieu tra nam 2004 (2)
7 Phieu dieu tra nam 2004 (3)
8 Phieu dieu tra nam 2004 (4)
9 Phieu dieu tra nam 2004 (5)
10 Phieu dieu tra nam 2004 (6)
11 Phieu dieu tra nam 2004 (7)
12 Phieu dieu tra nam 2004 (8)
«Trang 1 trên 2»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 13