Profile details - Documents

Bank of digital data on relics and conservation of monuments is a database of information management of thousands of relics in Viet Nam
Profile information
Type Hồ sơ khảo sát
Language Tiếng việt
Title Hồ sơ khảo sát nghè Chu Mẫu (xã Vân Dương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh)
Chair Phạm Thanh Quang
Implementer Phạm Thanh Quang, Nguyễn Thị Tuấn Tú, Huỳnh Phương Lan, Tạ Quốc Khánh, Chu Thu Hường, Nguyễn Thị Xuân
Year of implementation 2007
Physical description
Origin Viện Bảo tồn di tích
Ingredient
Summary
Document details
Type Hồ sơ ảnh
Title Hồ sơ ảnh nghè Chu Mẫu năm 2007
Specifications 10 ảnh
Warehouse location
Physical description
File list Yêu cầu
STT Image Description Request
1 Anh hien trang nam 2007 (1)
2 Anh hien trang nam 2007 (10)
3 Anh hien trang nam 2007 (2)
4 Anh hien trang nam 2007 (3)
5 Anh hien trang nam 2007 (4)
6 Anh hien trang nam 2007 (5)
7 Anh hien trang nam 2007 (6)
8 Anh hien trang nam 2007 (7)
9 Anh hien trang nam 2007 (8)
10 Anh hien trang nam 2007 (9)
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 10