Profile details - Documents

Bank of digital data on relics and conservation of monuments is a database of information management of thousands of relics in Viet Nam
Profile information
Type Dự án
Language Tiếng việt
Title Dự án tu bổ nâng cấp nhà thờ Phú Nhai (xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định)
Chair Hoàng Đạo Cương
Implementer
Year of implementation 2002
Physical description
Origin Viện Bảo tồn di tích
Ingredient
Summary
Document details
Type Hồ sơ bản vẽ
Title Hồ sơ bản vẽ nhà thờ Phú Nhai. Năm 2000
Specifications 62 trang
Warehouse location
Physical description
File list Yêu cầu
STT Image Description Request
1 Bìa
2 Ảnh hiện trạng
3 Ảnh hiện trạng
4 Ảnh hiện trạng
5 Ảnh hiện trạng
6 Ảnh hiện trạng
7 Ảnh hiện trạng
8 Ảnh hiện trạng
9 Ảnh hiện trạng
10 Ảnh hiện trạng
11 Ảnh hiện trạng
12 Bìa ký
«Trang 1 trên 6»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 62