Profile details - Documents

Bank of digital data on relics and conservation of monuments is a database of information management of thousands of relics in Viet Nam
Profile information
Type Dự án
Language Tiếng việt
Title Dự án tu bổ tôn tạo nhà tù Hỏa Lò ( Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Chair Nguyễn Đình Toàn, Trịnh Xuân Tuấn, Nguyễn Minh Vũ
Implementer
Year of implementation
Physical description
Origin Viện Bảo tồn di tích
Ingredient 9 bộ hồ sơ từ năm 1996-1998
Summary
Document details
Type Hồ sơ bản vẽ
Title Hồ sơ thiết kế bổ sung di tích nhà tù Hỏa Lò. Năm 1998
Specifications 19 trang
Warehouse location
Physical description
File list Yêu cầu
STT Image Description Request
1 Bìa
2 Nhà chỉ huy
3 Mặt bằng tầng 2
4 Mặt đứng trục D1,A
5 Mặt đứng trục 9-10, B-C4
6 Mặt cắt B-B, trục 2-5
7 Trại giam tù nhân nữ
8 Mặt cắt B-B trục 10-15
9 Mặt bằng tầng 1
10 Mặt cắt D-D trục B-F
11 19
12 Trạm bơm
«Trang 1 trên 2»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 19