Profile details - Documents

Bank of digital data on relics and conservation of monuments is a database of information management of thousands of relics in Viet Nam
Profile information
Type Dự án
Language Tiếng việt
Title Dự án tu bổ tôn tạo nhà tù Hỏa Lò ( Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Chair Nguyễn Đình Toàn, Trịnh Xuân Tuấn, Nguyễn Minh Vũ
Implementer
Year of implementation
Physical description
Origin Viện Bảo tồn di tích
Ingredient 9 bộ hồ sơ từ năm 1996-1998
Summary
Document details
Type Hồ sơ bản vẽ
Title Dự án khả thi đầu tu bổ, tôn tạo và phát huy tác dụng di tích nhà tù Hỏa Lò. Năm 1996
Specifications 89 trang
Warehouse location
Physical description
File list Yêu cầu
STT Image Description Request
1 Bìa
2 Phần thuyết minh
3 Phần thuyết minh
4 Phần thuyết minh
5 Phần thuyết minh
6 Phần thuyết minh
7 Hiện trạng di tích
8 Bản thiết kế tổng thể nhà tù
9 Mặt bằng tổng thể hiện trạng
10 Mặt bằng hiện trạng tầng 1
11 Mặt cắt (1-1) hiện trạng trục
12 Bìa
«Trang 1 trên 8»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 89