Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Dự án
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Dự án tu bổ tôn tạo Phủ Tây Hồ (Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội)
Chủ trì CT: Lê Thành Vinh' TG: Phạm Thanh Quang, Đặng Khánh Ngọc
Người thực hiện
Năm thực hiện 1997
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ viết
Nhan đề Dự án đầu tư tu bổ tôn tạo khu di tích phủ Tây Hồ (Báo cáo nghiên cứu khả thi 1997-1999)
Quy cách 26 trang
Vị trí kho
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 PAGE-bia
2 PAGE-biaky
«Trang 1 trên 3»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 26