Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Dự án
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích đền Thượng, đền Trung, đền Hạ (xã Quang Minh, huyện Ba Vì, tp. Hà Nội)
Chủ trì
Người thực hiện
Năm thực hiện 2009
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ viết
Nhan đề Tài liệu báo cáo quy hoạch năm 2009
Quy cách 152 trang
Vị trí kho
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 PAGE-bia
«Trang 1 trên 13»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 152