Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Hồ sơ khảo sát
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ khảo sát Miếu Trung ( xã Tảo Dương Văn , huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội)
Chủ trì Kts. Phạm Thanh Quang
Người thực hiện
Năm thực hiện 2006
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần Hồ sơ di tích
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ ảnh
Nhan đề Hồ sơ ảnh Miếu Trung năm 2006
Quy cách 13 ảnh
Vị trí kho
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 Anh hien trang nam 2006 (1)
2 Anh hien trang nam 2006 (1)
3 Anh hien trang nam 2006 (10)
4 Anh hien trang nam 2006 (10)
5 Anh hien trang nam 2006 (11)
6 Anh hien trang nam 2006 (11)
7 Anh hien trang nam 2006 (12)
8 Anh hien trang nam 2006 (12)
9 Anh hien trang nam 2006 (13)
10 Anh hien trang nam 2006 (13)
11 Anh hien trang nam 2006 (2)
12 Anh hien trang nam 2006 (2)
«Trang 1 trên 3»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 26