Chi tiết hồ sơ - Tài liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Hồ sơ khảo sát
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ khảo sát đền thờ Lê Quang Lộc (xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa)
Chủ trì TS Tạ Quốc Khánh
Người thực hiện
Năm thực hiện 2018
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần Hồ sơ di tích
Tóm tắt
Chi tiết tài liệu
Loại Hồ sơ ảnh
Nhan đề Hồ sơ ảnh di tích đền thờ Lê Quang Lộc năm 2018
Quy cách 08 ảnh +1 bản vẽ
Vị trí kho
Mô tả vật lý
Danh sách file Yêu cầu
STT Ảnh Mô tả Yêu cầu
1 Anh hien trang nam 2018 (1)
2 Anh hien trang nam 2018 (2)
3 Anh hien trang nam 2018 (3)
4 Anh hien trang nam 2018 (4)
5 Anh hien trang nam 2018 (5)
6 Anh hien trang nam 2018 (6)
7 Anh hien trang nam 2018 (7)
8 Anh hien trang nam 2018 (8)
9 ĐỀN THỜ ĐƯỜNG CÔNG LÊ QUANG LỘC
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 9