Profile details - Documents

Bank of digital data on relics and conservation of monuments is a database of information management of thousands of relics in Viet Nam
Profile information
Type Hồ sơ khảo sát
Language Tiếng việt
Title Hồ sơ khảo sát đền thờ Lê Quang Lộc (xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa)
Chair TS Tạ Quốc Khánh
Implementer
Year of implementation 2018
Physical description
Origin Viện Bảo tồn di tích
Ingredient Hồ sơ di tích
Summary
Document details
Type Hồ sơ ảnh
Title Hồ sơ ảnh di tích đền thờ Lê Quang Lộc năm 2018
Specifications 08 ảnh +1 bản vẽ
Warehouse location
Physical description
File list Yêu cầu
STT Image Description Request
1 Anh hien trang nam 2018 (1)
2 Anh hien trang nam 2018 (2)
3 Anh hien trang nam 2018 (3)
4 Anh hien trang nam 2018 (4)
5 Anh hien trang nam 2018 (5)
6 Anh hien trang nam 2018 (6)
7 Anh hien trang nam 2018 (7)
8 Anh hien trang nam 2018 (8)
9 ĐỀN THỜ ĐƯỜNG CÔNG LÊ QUANG LỘC
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 9