Chi tiết hồ sơ

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Hồ sơ khảo sát
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ di tích đình Đông Lâu (xã Thụy An, huyện Ba Vì, tp. Hà Nội)
Chủ trì Kts. Phạm Thanh Quang
Người thực hiện
Năm thực hiện 2002
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần 01 quyển hồ sơ di tích (phiếu và ảnh)
Tóm tắt
Danh sách tài liệu
Phiếu điều tra đình Đông Lâu, năm 2002
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 1