Chi tiết hồ sơ

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Dự án
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ khảo sát di tích Miếu Vũ (xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc)
Chủ trì TS. Tạ Quốc Khánh
Người thực hiện
Năm thực hiện 2019
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần 01 quyển hồ sơ di tích
Tóm tắt
Danh sách tài liệu
Ảnh khảo sát di tích Miếu Vũ, năm 2019
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 1