Profile details

Bank of digital data on relics and conservation of monuments is a database of information management of thousands of relics in Viet Nam
Profile information
Type Dự án
Language Tiếng việt
Title Dự án tu bổ tôn tạo đền Sóc Sơn (Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội)
Chair Kts. Lê Thành Vinh
Implementer Kts. Lê Thành Vinh, Kts. Phạm Thanh Quang, Vú Sơn
Year of implementation 1994
Physical description
Origin Viện bảo tồn di tích
Ingredient 01 tập hồ sơ vẽ
Summary
Document list
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật đền Sóc Sơn đợt 2: Đền Mẫu (năm 1994)
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 1