Profile details

Bank of digital data on relics and conservation of monuments is a database of information management of thousands of relics in Viet Nam
Profile information
Type Hồ sơ khảo sát
Language Tiếng việt
Title Hồ sơ khảo sát khu di tích Lam Kinh (xã Xuân Lam, Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa)
Chair
Implementer
Year of implementation 1984
Physical description
Origin Viện bảo tồn di tích
Ingredient 01 tập hồ sơ vẽ
Summary
Document list
Bản vẽ hiện trạng (mặt bằng kiến trúc khu điện miếu, bản đồ Thọ Xuân) (năm 1984)
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 1