Profile details

Bank of digital data on relics and conservation of monuments is a database of information management of thousands of relics in Viet Nam
Profile information
Type Hồ sơ khoa học
Language Tiếng việt
Title Hồ sơ khoa học đình, đền, chùa Phú Khê (xã Phú Khê, huyện Yên Thế, phủ Lạng Giang)
Chair Kts. Nguyễn Quang Hưng
Implementer Ths. Trần Thị Phương Dung
Year of implementation 2020
Physical description
Origin Viện Bảo tồn di tích
Ingredient Hồ sơ viết, ảnh, vẽ
Summary
Document list
Hồ sơ ảnh đình, đền, chùa Phú Khê năm 2020
Hồ sơ bản vẽ đình, đền, chùa Phú Khê năm 2020
Hồ sơ viết đình, đền, chùa Phú Khê năm 2020
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 3