Chi tiết hồ sơ

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Hồ sơ khảo sát
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ khảo sát nghè Thống Thượng (xã Việt Thống, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh)
Chủ trì Phạm Thanh Quang
Người thực hiện Phạm Thanh Quang, Nguyễn Thị Tuấn Tú, Huỳnh Phương Lan, Tạ Quốc Khánh, Chu Thu Hường, Nguyễn Thị Xuân
Năm thực hiện 2007
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần
Tóm tắt
Danh sách tài liệu
Hồ sơ ảnh Nghè Thống Thượng năm 2007
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 1