Chi tiết đề tài

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Đề tài nghiên cứu
Nhan đề Ứng dụng công nghệ gia cường đã xử lý cấu kiện gỗ tiêu tâm tại đình Chu Quyến từ đó xây dựng quy trình phục vụ công tác bảo tồn di tích
Năm thực hiện 2020
Chủ trì KS. TRỊNH QUANG HUẤN
Mục tiêu nghiên cứu
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Phạm vi đề tài
Ý nghĩa thực tiễn
Tóm tắt
Danh sách tài liệu
Hồ sơ viết
Hồ sơ ảnh
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 2