Topic details

Bank of digital data on relics and conservation of monuments is a database of information management of thousands of relics in Viet Nam
Profile information
Type Đề tài nghiên cứu
Title Ứng dụng công nghệ gia cường đã xử lý cấu kiện gỗ tiêu tâm tại đình Chu Quyến từ đó xây dựng quy trình phục vụ công tác bảo tồn di tích
Year of implementation 2020
Chair KS. TRỊNH QUANG HUẤN
Objectives of the study
Subjects and research methods
Scope of the topic
Practical significance
Summary
Document list
Hồ sơ viết
Hồ sơ ảnh
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 2