Chi tiết hồ sơ

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Hồ sơ khoa học
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ khoa học chùa Mã Vàng (Ngọc tảo, Phúc Thọ, Hà Nội)
Chủ trì Hoàng Minh Tú
Người thực hiện
Năm thực hiện 2008
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần
Tóm tắt
Danh sách tài liệu
Hồ sơ viết Chùa Mã Vàng, năm 2008
Hồ sơ vẽ Chùa Mã Vàng, năm 2008
Hồ sơ ảnh Chùa Mã Vàng, năm 2008
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 3