Profile details

Bank of digital data on relics and conservation of monuments is a database of information management of thousands of relics in Viet Nam
Profile information
Type Dự án
Language Tiếng việt
Title Dự án tu bổ nâng cấp nhà thờ Phú Nhai (xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định)
Chair Hoàng Đạo Cương
Implementer
Year of implementation 2002
Physical description
Origin Viện Bảo tồn di tích
Ingredient
Summary
Document list
Hồ sơ bản vẽ nhà thờ Phú Nhai. Năm 2000
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 1