Profile details

Bank of digital data on relics and conservation of monuments is a database of information management of thousands of relics in Viet Nam
Profile information
Type Dự án
Language Tiếng việt
Title Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích đền Thượng, đền Trung, đền Hạ (xã Quang Minh, huyện Ba Vì, tp. Hà Nội)
Chair
Implementer
Year of implementation 2009
Physical description
Origin Viện Bảo tồn di tích
Ingredient
Summary
Document list
Tài liệu báo cáo quy hoạch năm 2009
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 1