Profile details

Bank of digital data on relics and conservation of monuments is a database of information management of thousands of relics in Viet Nam
Profile information
Type Hồ sơ khảo sát
Language Tiếng việt
Title Hồ sơ khảo sát Đình Đạm Xuyên (Xã Tiền Châu, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc)
Chair Tiến sĩ Tạ Quốc Khánh
Implementer
Year of implementation 2019
Physical description
Origin Viện Bảo tồn di tích
Ingredient
Summary
Document list
Hồ sơ ảnh Đình Đạm Xuyên, 2019
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 1