Profile details

Bank of digital data on relics and conservation of monuments is a database of information management of thousands of relics in Viet Nam
Profile information
Type Hồ sơ khảo sát
Language Tiếng việt
Title Hồ sơ khảo sát Quán Ông Đô ( thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội)
Chair Kts. Phạm Thanh Quang
Implementer
Year of implementation 2006
Physical description
Origin Viện Bảo tồn di tích
Ingredient Hồ sơ di tích
Summary
Document list
Hồ sơ ảnh Quán Ông Đô năm 2006
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 1