Chi tiết hồ sơ

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Hồ sơ khảo sát
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ khảo sát Quán Ông Đô ( thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội)
Chủ trì Kts. Phạm Thanh Quang
Người thực hiện
Năm thực hiện 2006
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần Hồ sơ di tích
Tóm tắt
Danh sách tài liệu
Hồ sơ ảnh Quán Ông Đô năm 2006
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 1