Chi tiết đề tài

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Đề tài nghiên cứu
Nhan đề Diệt và ức chế sự sinh trưởng của rêu mọc trên vách đất khảo cổ
Năm thực hiện 2008
Chủ trì Th.S Đỗ Ngọc Cương
Mục tiêu nghiên cứu - Xác định loại hóa chất để diệt và ức chế sự sinh trưởng của rêu mọc trên vách hố đất khảo cổ. - Xây dựng quy trình xử lý diệt và ức chế sự sinh trưởng của rêu mọc trên vách hố đất khảo cổ.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu tư liệu: Tập hợp tư liệu liên quan đến đề tài. - Khảo sát thực trạng vấn đề rêu mọc trên vách hố đất khảo cổ: Mô tả đặc điểm, vị trí lấy mẫu, điều kiện khí hậu, môi trường gây ra sự phát sinh phát triển của rêu. - Phương pháp phân tích: Phân tích, đánh giá lựa chọn loại hóa chất đạt chất lượng và hiệu quả phù hợp cho việc diệt và ức chế rêu mọ trên vách hố đất khảo cổ. - Phương pháp tổng hợp: Tổng hợp các kết quả thử nghiệm, kết quả đo. Từ đó xây dựng quy trình công nghệ diệt và ức chế sự sinh trưởng của rêu mọc trên vách hố đất khảo cổ.
Phạm vi đề tài
Ý nghĩa thực tiễn
Tóm tắt Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài chia làm 3 chương, cụ thể như sau: Mở đầu Chương 1: Những vấn đề cơ bản về rêu mọc trên vách hố đất khảo cổ Chương 2: Nghiên cứu ứng dụng hóa chất diệt và ức chế sự sinh trưởng của rêu trên vách hố đất khảo cổ Chương 3: Đề xuất giải pháp, quy trình diệt và ức chế sự sinh trưởng của rêu trên vách hố đất khảo cổ Kết luận và kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục
Danh sách tài liệu
Không có tài liệu nào!