Topic details

Bank of digital data on relics and conservation of monuments is a database of information management of thousands of relics in Viet Nam
Profile information
Type Đề tài nghiên cứu
Title Diệt và ức chế sự sinh trưởng của rêu mọc trên vách đất khảo cổ
Year of implementation 2008
Chair Th.S Đỗ Ngọc Cương
Objectives of the study - Xác định loại hóa chất để diệt và ức chế sự sinh trưởng của rêu mọc trên vách hố đất khảo cổ. - Xây dựng quy trình xử lý diệt và ức chế sự sinh trưởng của rêu mọc trên vách hố đất khảo cổ.
Subjects and research methods Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu tư liệu: Tập hợp tư liệu liên quan đến đề tài. - Khảo sát thực trạng vấn đề rêu mọc trên vách hố đất khảo cổ: Mô tả đặc điểm, vị trí lấy mẫu, điều kiện khí hậu, môi trường gây ra sự phát sinh phát triển của rêu. - Phương pháp phân tích: Phân tích, đánh giá lựa chọn loại hóa chất đạt chất lượng và hiệu quả phù hợp cho việc diệt và ức chế rêu mọ trên vách hố đất khảo cổ. - Phương pháp tổng hợp: Tổng hợp các kết quả thử nghiệm, kết quả đo. Từ đó xây dựng quy trình công nghệ diệt và ức chế sự sinh trưởng của rêu mọc trên vách hố đất khảo cổ.
Scope of the topic
Practical significance
Summary Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài chia làm 3 chương, cụ thể như sau: Mở đầu Chương 1: Những vấn đề cơ bản về rêu mọc trên vách hố đất khảo cổ Chương 2: Nghiên cứu ứng dụng hóa chất diệt và ức chế sự sinh trưởng của rêu trên vách hố đất khảo cổ Chương 3: Đề xuất giải pháp, quy trình diệt và ức chế sự sinh trưởng của rêu trên vách hố đất khảo cổ Kết luận và kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục
Document list
There are no documents!