Topic details

Bank of digital data on relics and conservation of monuments is a database of information management of thousands of relics in Viet Nam
Profile information
Type Đề tài nghiên cứu
Title Cầu cổ Nam Định
Year of implementation 2005
Chair Huỳnh Phương Lan
Objectives of the study
Subjects and research methods - Đối tượng: Cầu có mái và không có mái trên địa bàn tỉnh Nam Định - Phương pháp: Khảo sát, đo vẽ, phân tích và tổng hợp
Scope of the topic - Nghiên cứu về phân bố của cầu cổ ở tỉnh Nam Đinh - Đặc điểm kiến trúc, trang trí của cầu cổ ở Nam Đinh - Đánh giá giá trị và đề xuất các định hướng bảo tồn, phát huy giá trị các cầu cổ ở Nam Định
Practical significance
Summary
Document list
There are no documents!