Chi tiết đề tài

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Đề tài nghiên cứu
Nhan đề Cầu cổ Nam Định
Năm thực hiện 2005
Chủ trì Huỳnh Phương Lan
Mục tiêu nghiên cứu
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu - Đối tượng: Cầu có mái và không có mái trên địa bàn tỉnh Nam Định - Phương pháp: Khảo sát, đo vẽ, phân tích và tổng hợp
Phạm vi đề tài - Nghiên cứu về phân bố của cầu cổ ở tỉnh Nam Đinh - Đặc điểm kiến trúc, trang trí của cầu cổ ở Nam Đinh - Đánh giá giá trị và đề xuất các định hướng bảo tồn, phát huy giá trị các cầu cổ ở Nam Định
Ý nghĩa thực tiễn
Tóm tắt
Danh sách tài liệu
Không có tài liệu nào!