Profile details

Bank of digital data on relics and conservation of monuments is a database of information management of thousands of relics in Viet Nam
Profile information
Type Dự án
Language Tiếng việt
Title Dự án tu bổ tôn tạo Văn miếu Quốc Tử Giám (Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội)
Chair Lê Thành Vinh
Implementer
Year of implementation
Physical description
Origin Viện Bảo tồn Di tích
Ingredient Gồm 4 hồ sơ từ năm 1996-2000
Summary
Document list
Hồ sơ thiết kế tu bổ tôn tạo (Phần việc: Điện chiếu sáng) năm 1999
Phục hồi tôn tạo khu Thái học năm 1997
Dự án đầu tư bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và khai thác giai đoạn (1997 - 2000) Thuyết minh thiết kế kỹ thuật
Dự án đầu tư bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và khai thác giai đoạn (1996 - 2000)
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 4