Chi tiết hồ sơ

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Dự án
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ khoa học đình Phúc Long (Tăng Tiến, Việt Yên, Bắc Giang)
Chủ trì Trần Quốc Tuấn
Người thực hiện
Năm thực hiện 2006
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần
Tóm tắt
Danh sách tài liệu
Hồ sơ ảnh di tích đình Phúc Long: Hồ sơ ảnh (Tăng Tiến, Việt Yên, Bắc Giang) năm 2006
Hồ sơ bản vẽ di tích đình Phúc Long (Tăng Tiến, Việt Yên, Bắc Giang) năm 2006
Hồ sơ viết di tích đình Phúc Long: (Tăng Tiến, Việt Yên, Bắc Giang) năm 2006
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 3