Profile details

Bank of digital data on relics and conservation of monuments is a database of information management of thousands of relics in Viet Nam
Profile information
Type Dự án
Language Tiếng việt
Title Hồ sơ dự án đầu tư bảo tồn tu bổ tôn tạo chùa Chân Tiên (Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội)
Chair Nguyễn Đình Huynh
Implementer
Year of implementation 1998
Physical description
Origin Viện Bảo tồn Di tích
Ingredient
Summary
Document list
Hồ sơ thiết kế thi công chùa Chân Tiên - Hà Nội năm 1998
Hồ sơ dự án đầu tư bảo tồn tôn tạo chùa Chân Tiên - Hà Nội năm 1998
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 2