Profile details

Bank of digital data on relics and conservation of monuments is a database of information management of thousands of relics in Viet Nam
Profile information
Type Dự án
Language Tiếng việt
Title Hồ sơ thiết kế kỹ thuật chùa Chân Tiên (Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội)
Chair Nguyễn Đình Huynh, Bùi Phương Nam, Phạm Thanh Quang,
Implementer
Year of implementation 1993
Physical description
Origin Viện Bảo tồn Di tích
Ingredient 02 hồ sơ bản vẽ năm 1993,1998
Summary
Document list
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật tu bổ chùa Chân Tiên (Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) năm 1993
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 1