Chi tiết hồ sơ

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Hồ sơ khoa học
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ khoa học đình Lỗ Hạnh (Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Bắc Giang)
Chủ trì Nguyễn Thị Nga
Người thực hiện
Năm thực hiện 1996
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần
Tóm tắt
Danh sách tài liệu
Hồ sơ bản dập di tích đình Lỗ Hạnh (Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Bắc Giang) năm 1996
Hồ sơ ảnh di tích đình Lỗ Hạnh (Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Bắc Giang) năm 1996
Hồ sơ bản vẽ di tích đình Lỗ Hạnh (Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Bắc Giang) năm 1996
Hồ sơ viết di tích đình Lỗ Hạnh: (Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Bắc Giang) năm 1996
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 4