Chi tiết hồ sơ

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Dự án
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ thiết kế kỹ thuật tu bổ chùa Bộc (Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội)
Chủ trì Phạm Hoài Nam
Người thực hiện
Năm thực hiện
Mô tả vật lý
Xuất xứ
Thành phần 01 hồ sơ vẽ năm 1998, 01 hồ sơ vẽ năm 2001
Tóm tắt
Danh sách tài liệu
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật tu bổ chùa Bộc năm 2001
Hồ sơ thiết kế tu bổ cấp thiết di tích tu bổ chùa Bộc năm 1998
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 2