Chi tiết hồ sơ

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Hồ sơ khoa học
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ khoa học di tích đình Nội: phần bản vẽ (Việt Lập, Tân Yên, Bắc Giang)
Chủ trì Hoa Ngọc Sơn
Người thực hiện
Năm thực hiện 2011
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần Hố sơ ảnh, vẽ ,viết
Tóm tắt
Danh sách tài liệu
Hồ sơ ảnh đình Nội năm 2017
Hồ sơ viết di tích đình Nội: (Việt Lập, Tân Yên, Bắc Giang) năm 2011
Hồ sơ bản vẽ di tích đình Nội: (Việt Lập, Tân Yên, Bắc Giang) năm 2011
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 3