Profile details

Bank of digital data on relics and conservation of monuments is a database of information management of thousands of relics in Viet Nam
Profile information
Type Hồ sơ khoa học
Language Tiếng việt
Title Hồ sơ khoa học chùa Yên Viên (Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang)
Chair Nguyễn Thị Xuân
Implementer
Year of implementation 2010
Physical description
Origin Viện Bảo tồn di tích
Ingredient Hố sơ ảnh, vẽ ,viết
Summary
Document list
Hồ sơ ảnh di tích chùa Yên Viên: (Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang) năm 2010
Hồ sơ viết di tích chùa Yên Viên: (Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang) năm 2010
Hồ sơ bản vẽ di tích chùa Yên Viên: (Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang) năm 2010
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 3