Chi tiết hồ sơ

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Hồ sơ khảo sát
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ ảnh chùa Dĩnh Kế (Dĩnh Kế, Tp Bắc Giang, Bắc Giang)
Chủ trì Hoa Ngọc Sơn (ST)
Người thực hiện
Năm thực hiện 2010
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần Hồ sơ ảnh
Tóm tắt
Danh sách tài liệu
Hồ sơ ảnh chùa Dĩnh Kế (Tp Bắc Giang) năm 2010
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 1