Tìm kiếm tư liệu

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Danh sách tư liệu

Tìm kiếm

Nhan đề
Loại
Cơ quan ban hành
Chủ trì
Loại
Nhan đề
Tư liệu Hồ sơ
Hồ sơ ảnh chùa Dĩnh Kế (Dĩnh Kế, Tp Bắc Giang, Bắc Giang) Hồ sơ ảnh chùa Dĩnh Kế (Tp Bắc Giang) năm 2010
Hồ sơ khoa học chùa Yên Viên (Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang) Hồ sơ bản vẽ di tích chùa Yên Viên: (Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang) năm 2010
Hồ sơ viết di tích chùa Yên Viên: (Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang) năm 2010
Hồ sơ ảnh di tích chùa Yên Viên: (Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang) năm 2010
Hồ sơ khoa học di tích đình Nội: phần bản vẽ (Việt Lập, Tân Yên, Bắc Giang) Hồ sơ bản vẽ di tích đình Nội: (Việt Lập, Tân Yên, Bắc Giang) năm 2011
Hồ sơ viết di tích đình Nội: (Việt Lập, Tân Yên, Bắc Giang) năm 2011
Hồ sơ ảnh đình Nội năm 2017
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật tu bổ chùa Bộc (Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội) Hồ sơ thiết kế tu bổ cấp thiết di tích tu bổ chùa Bộc năm 1998
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật tu bổ chùa Bộc năm 2001
Hồ sơ khảo sát chùa Bối Khê (Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội) Hồ sơ khảo sát Chùa Bối Khê kiến trúc họa tiết năm 1982(2)
Hồ sơ khảo sát Chùa Bối Khê kiến trúc họa tiết năm 1982(3)
Hồ sơ bản vẽ kiến trúc, họa tiết chùa Bối Khê (1982)
Hồ sơ khảo sát Chùa Bối Khê năm 1992
Hồ sơ khảo sát Chùa Bối Khê kiến trúc và họa tiết năm 1982, 1983
Hồ sơ khảo sát Chùa Bối Khê kiến trúc họa tiết năm 1982
Hồ sơ khảo sát đình Lỗ Hạnh (Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Bắc Giang) Hồ sơ khảo sát đình Lỗ Hạnh (Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Bắc Giang) năm 1981
Hồ sơ khảo sát đình Lỗ Hạnh (Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Bắc Giang)
Hồ sơ khoa học đình Lỗ Hạnh (Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Bắc Giang) Hồ sơ viết di tích đình Lỗ Hạnh: (Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Bắc Giang) năm 1996
Hồ sơ bản vẽ di tích đình Lỗ Hạnh (Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Bắc Giang) năm 1996
Hồ sơ ảnh di tích đình Lỗ Hạnh (Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Bắc Giang) năm 1996
Hồ sơ bản dập di tích đình Lỗ Hạnh (Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Bắc Giang) năm 1996
Luận chứng kinh tế kỹ thuật tu bổ tôn tạo chùa Cầu Đông (Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội) Luận chứng kinh tế kỹ thuật tu bổ tôn tạo chùa Cầu Đông (Hàng Đào, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội)
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật chùa Chân Tiên (Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội) Hồ sơ thiết kế kỹ thuật tu bổ chùa Chân Tiên (Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) năm 1993
Hồ sơ thiết kế thi công chùa Chân Tiên (Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội) Hồ sơ thiết kế kỹ thuật tu bổ chùa Chân Tiên (Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) năm 2000
Hồ sơ dự án đầu tư bảo tồn tu bổ tôn tạo chùa Chân Tiên (Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội) Hồ sơ dự án đầu tư bảo tồn tôn tạo chùa Chân Tiên - Hà Nội năm 1998
Hồ sơ thiết kế thi công chùa Chân Tiên - Hà Nội năm 1998
Hồ sơ khoa học đình Phúc Long (Tăng Tiến, Việt Yên, Bắc Giang) Hồ sơ viết di tích đình Phúc Long: (Tăng Tiến, Việt Yên, Bắc Giang) năm 2006
Hồ sơ bản vẽ di tích đình Phúc Long (Tăng Tiến, Việt Yên, Bắc Giang) năm 2006
Hồ sơ ảnh di tích đình Phúc Long: Hồ sơ ảnh (Tăng Tiến, Việt Yên, Bắc Giang) năm 2006
«Trang 1 trên 522»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 6253