Đền Đậu An

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 20°40'47.7"N 106°06'22.9"E
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Ngọc Hoàng, Tiên Thiên, Địa Thiên
Group tables Dấu vết vật chất sớm nhất: +01 Tháp đất nung: Cảnh Trị 5 (1667) +01 Bia đá: Trùng tu thuỵ ứng hội quán – Tự Đức 6 (1853) +01 Chuông: “Thuỵ ứng anh linh hồng chung” – Cảnh Hưng 24 (1763) +01 Khánh – Vĩnh Trị 1 (1663)
Group tables Quyết định xếp hạng: năm 1989

Địa danh

Hưng Yên, Tiên Lữ, An Viên
Liên kết